สมัครสมาชิกเว็บไซต์ Member TQA Assessment Program

ข้อมูลของผู้ใช้บริการ หมายความว่าข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน ซึ่งเป็นข้อมูลสำหรับใช้ในการ login เข้าใช้ระบบให้บริการสารสนเทศของ สสวท. การติดต่อสอบถามข้อมูลด้านการเตือนภัยสินค้าเกษตรและอาหาร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของ มกอช. ข้อมูลจากเจ้าของข้อมูลโดยตรงข้อมูลของผู้ใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการได้ให้ข้อมูลไว้ในช่วงที่ลงทะเบียนเพื่อขอใช้บริการระบบให้บริการสารสนเทศของ สสวท. การใช้เว็บไซต์นี้แสดงว่าคุณยอมรับเว็บไซต์ Toys”R”Us ข้อกำหนดและเงื่อนไข และ นโยบายความเป็นส่วนตัว.

หรือเจ้าของงานทรัพย์สินทางปัญญานั้นๆ ก่อน แล้วแต่กรณี และผู้ใช้บริการสามารถดาวน์โหลด และใช้สิ่งที่ถูกคุ้มครองด้วยทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับตนเองเท่านั้น ห้ามมิให้ทำการเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก สสวท. อาจทําการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น มกอช. จึงขอแนะนําให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากระบบเตือนภัยสินค้าเกษตรและอาหาร ของ มกอช. อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น สสวท. จึงขอแนะนําให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทุกครั้งที่เยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของ สสวท. การสำรวจความคิดเห็น/ความพึงพอใจในการรับบริการข้อมูลข่าวสาร หรือการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเตือนภัยสินค้าเกษตรและอาหารของ มกอช.

ว่าจ้างหน่วยงานอื่นให้ดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของ มกอช. จะกําหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างเก็บรักษาความลับ และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และ กําหนดข้อห้ามมิให้มีการนําข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของ มกอช. ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบ นโยบาย คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ มกอช. แล้ว และมีความประสงค์ขอสมัครสมาชิกเพื่อรับบริการข้อมูลข่าวสารจาก มกอช. โดยยินยอมให้ มกอช. บาคาร่า 168 เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าในการติดต่อสือสารและเพื่อเป็นประโยชน์ในการรับบริการจาก มกอช.

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของศูนย์เทคโนโลยี ทางการศึกษา สำนักงาน กศน. เพื่อใช้ในการปรับปรุงการให้บริการระบบสารสนเทศของ สสวท. ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย (ทรูฮิต)ศูยน์กลางการจัดอันดับ ที่มีเว็บไซต์ชื่อดังมากมายได้จัดอันดับไว้ที่นี่ เช่น Sanook Kapook Thairath Manager CH7 Wongnai ChillPaiNai Dek-d และเว็บไซต์ชื่อดังอื่นๆ มากมาย… Copyright © 2022 ชมรมวิสัญญีพยาบาลแห่งประเทศไทย. All rights reserved.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*